من در انتهایم...

ودر انتهای این سفر بی بازگشت

من چ سبزم

و چ سان سیال

در پس هر شور

واژه ای میرقصد

واینک

رقص واژه های من

تنها

برای توست

وآرامش ابدی من

تنها

درآغوش آرامش مهربانی ت

من ب این

"تنهایی تلخ"

همیشه

پایبندم

بدون تو...

             تنهای تلخ...

 

مسافر

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید