بوسه های من درباد...

 

بوسه هامو ب  قاصدک هاسپردم

فرداصبح گونه هاتو نوازش خواهند کرد

ومن

دلخوشم

ب وعده های باد

      تنهای تلخ...

 

 

دلتنگی   %d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87 %d8%b3%d8%ae%d9%86 %d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af %d8%af%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87 %d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c %d8%af%d8%b1%d8%af %d9%88 %d8%af%d9%84

/ 14 نظر / 33 بازدید
نمایش نظرات قبلی
س.سکوت.....

دعوت َت میکنــم به حریم ِآغوشــی که پیــش از تو ، احتــکار کرده َست تمــام ِگرمای عشق َ ش را

س.سکوت.....

به مَحبس ِتنهایی ام سَری بزن و ُ ببین چو زندانی ِ در انتظار چگونه تمام ِ دیوار ها را به امید ِآمدنت چُوب خـَـط کشیده ام

س.سکوت.....

نگــو زمـــانش هنــوز نـــرسیده پریشـــانی ِ باد وُ غـــربت ِبــاغ ِ بــی بَر دامـَـن مــرا هم گـــرفته کاش بهـــمین زودی بیـــــایی...

س.سکوت.....

بیا از بام ِدلتنـــگی چِـکّه کنیـــــم جــاری شــویم میان رود ِ دیـــــــدار

س.سکوت.....

چــیزی نداشت َم که بپــای تـو بـریـزَم در عِشــق ، تو هـَـم ، قــلب ِمــرا گرُو برداشـــتی وُ رفتـــــــــی..

س.سکوت.....

مـَـن از ابـــتذال ِ زنـــدگی ِ بـــی تـو بیـــزارَم مـَـعنی حضــُـور میـــخواهد دلیل بودنَ م

س.سکوت.....

من و ُ آزادی چـه مــَحال ...! تا وقتــی در عـِـشق ِتو حَـــبسم ...

س.سکوت.....

اگــر میــخواهی مـــن را از مــن بـــگیــر امـــا کمـــی از خـــودت را بـــرایــــم بــگذار

مازیار

تو مثل جزوه های امانت گرفته ای لبریز جمله های قشنگی برای من

[گل] بعضی حرف ها را جز با بوسه نمی توان زد ... [ماچ]